Enhet for idrett og friluftsliv

Kontakt Enhet for idrett og friluftsliv

Se kart

Om oss

Enhet for Idrett og friluftsliv utvikler og forvalter kommunens arealer og anlegg innenfor idrett- og friluftsområdet. Enheten bidrar til å sikre god kvalitet på kommunens anlegg og arenaer. Enheten ivareta kommunens helhetlige planlegging og styring av oppgavene innenfor området, i tett samarbeid med idretts- og friluftsorganisasjonene lokalt, regionalt og nasjonalt. Trondheim kommune har en samarbeidsavtale med Idrettsrådet i Trondheim.

Gjennom forvaltning av friluftsloven arbeider enheten for å verne om friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel og opphold i naturen. Enhet for idrett og friluftsliv tilrettelegger for friluftsliv i henhold til Plan for friluftsliv og grønne områder, og andre relevante plandokumenter.

Våre tjenester

Idrettsanlegg

Friluftsliv og park

Planer innenfor området

Her kan du lese mer om våre planer

Plan for friluftsliv og grønne områder

Plandokumentet

Planwebkart

Vedlegg: temautredninger

Saksframlegg til bystyret 26.10.2017, sak 146/17 Plan for friluftsliv og grønne områder

Bystyrets vedtak 26.10.2017 i sak 146/17 Plan for friluftsliv og grønne områder

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2020

Plan for idrett og fysisk aktivitet

Bystyrets vedtak 30.04.15 i sak 50/15 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2020, med handlingsprogram for 2015-2020

Kartvedlegg - Plan for idrett og fysisk aktivitet

Vedlegg: tabeller, fakta og bakgrunn - Plan for idrett og fysisk aktivitet

Pågående store prosjekter innenfor området

Her finner du lenker til større prosjekter med egne nettsted

Granasenidrettspark.no

Nidelvstien.no

Vassfjelloypa.no

Nærtur.no

Åpen hall og strøtimer i idrettshaller

"Strøtimer" i idrettshaller

Her kan du booke "strøtimer"

Hvem kan booke?
Både idrettslag og privatpersoner booke gratis strøtimer i idrettshallene. Den som leier må være fylt 18 år.

Hva er tilgjengelig?
Du kan booke treningstid i alle kommunale idrettshaller og i Trondheim spektrum.

Vi åpner for bestilling tre uker fram i tid. Ledig treningstid blir gjort tilgjengelig i kalenderen fortløpende. Idretten forbeholder seg retten til å ta tilbake tid dersom det skulle bli nødvendig.

Kommunen har "Åpen Hall" tilbud i to idrettshaller

Blussuvollhallen

Ranheimshallen

Åpen Hall utgår ved skoleferiene og ved planlagte arrangementer i hallene. Strøtimer kan heller ikke bookes i skoleferiene.

I bookingsystemet HANO finner du informasjon om når det er "Åpen hall", informasjon om ledige strøtimer, arrangementer og idrettens bruk av idrettshallene.

Det er ikke mulig å booke tid til Åpen Hall, fordi det er et tilbud som skal være tilgjengelig for alle. Hvem som helst kan møte opp og bruke hallen til det man vil. Trondheim kommune ønsker at åpen hall skal tilrettelegge for uorganisert aktivitet og være et godt tilbud spesielt for barn/barnefamilier. Det er likevel åpent for alle.

Fotballforbud

Det er fotballforbud i Ranheimshallen og i hele Trondheim Spektrum med unntak av D-hallene. Ellers er det tillatt med fotball i alle kommunale haller så lenge man bruker egnet utstyr (innefotball og innesko).

Pågående utredninger og reguleringer

Reguleringsplan for Østmarkneset friområde og Ladekaia

Kommunedirektøren startet høsten i 2018 arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan for Østmarkneset friområde for å legge til rette for en anløpskai for rutegående sjøtransport og bedre atkomst til kaiområdet fra landsiden. Bakgrunnen for arbeidet er et politisk vedtak i Trondheim bystyre om å etablere en kai for rutegående sjøtransport på Østmarkneset.

På bakgrunn av vedtaket gikk kommunedirektøren i gang med å utarbeide en konseptvalgutredning for et slikt anlegg. Denne utredningen og kommunedirektørens forslag til rammeverk for videre arbeid, ble presentert formannskapet den 26.06.2018. Like forut for dette ble årsoppgjøret for 2017 behandlet i bystyret 21.06.2018. Av overskuddet fra 2017 ble prosjektet tildelt 14 millioner kroner med følgende vedtak:

"Bystyret viser til sitt enstemmige vedtak om å utrede muligheten for å bygge og finansiere et bryggeanlegg ved Ladekaia. Det settes av 14 millioner kroner til å komme i gang med prosjektet. Bystyret ber rådmannen ta kontakt med Trondheim interkommunale havn og andre potensielle partnere for å realisere prosjektet."

Det er på bakgrunn av denne tildelingen at kommunedirektøren har igangsatt et reguleringsplanarbeid.

Det forventes at reguleringsplanen kommer til sluttbehandling i Trondheim bystyre i løpet av våren 2020.

Regulering Leangen idrettspark

Arbeidet med reguleringen av Leangen idrettspark ble startet opp vinteren 2019. Bakgrunnen for arbeidet var mulighetsstudiene (beskrevet under), budsjettvedtaket om å bygge en ny bydelshall (plasthallen var bygget på dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan) og behovet for en regulering slik at kommunen fikk planlagt idrettsparken i en nødvendig sammenheng med det pågående reguleringsarbeidet for Travbanen, i regi av privat forslagsstiller.

Mulighetsstudie for Leangen idrettspark

Mulighetsstudiet ble gjennomført i to deler.

Den ene delen hadde hovedfokus på idrettene i Leangen idrettspark som ikke er isidretter. Hovedfokus for mulighetsstudie del 2 var isidrettene.

En sammenstilling av mulighetsstudie finner her

Reguleringsplanarbeid Eberg idrettspark

I 2018 og 2019 ble det gjennomført en mulighetsstudie for Eberg idrettspark. Eberg mulighetsstudie - Rapport.pdf

I dette arbeidet ble det sett på mulighetene for fremtidig skolebehov, parkering, trafikkavvikling og plassering av idretts- og aktivitetsanlegg i området. Mulighetsstudien danner grunnlaget for reguleringsplanarbeidet som ble påbegynt i 2020. Oppstartsmøte med byplankontoret ble gjennomført den 08.12.20.

Mer informasjon på nettstedet.

Mulighetsstudie av idrettstomt på Tiller

Arbeidet ble imidlertid påbegynt på slutten av 2018. Det er gjennomført en minikonkurranse blant rammeavtalepartnere og inngått avtale. Arbeidet vil videreføres i 2019.

Planarbeid - Strindamarka næranlegg

Det ble i desember 2018 første gang varslet om oppstart av reguleringsplan for Strindamarka nærmiljøanlegg. Les mer på nettstedet.

Tilskudd- og stipendordninger

Informasjon og fremdrift for søknad på spillemidler for 2024

Kommunens informasjonsside om søknad på spillemidler for 2024.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for idrett og friluftsliv, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

 Følg oss på Facebook

TK-kode: 539000

Sist oppdatert: 30.03.2023

539000

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006