Fastlege

Fastlege

Formålet med fastlegeordningen er at alle som ønsker det skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. Fastlegen er den som kan gi deg det beste tilbudet, fordi legen blir kjent med deg og kan følge opp behandling over tid.

Informasjon til alle pasienter ved Munkholmen legesenter

Ny informasjon pr 14.04.23

Informasjon til pasienter med Anders Spakmo Rosvoldaunet som fastlege:

Anders Spakmo Rosvoldaunet fortsetter som fastlege i Trondheim kommune, og flytter sin praksis til Lade legesenter fra og med 01.05.23. Pasientlisten til Rosvoldaunet vil da flyttes til Lade legesenter, slik at alle pasienter forblir på samme liste med Rosvoldaunet som fastlege. 

Informasjon til pasienter med Kari Løvendahl Mogstad eller Nils Ivar Løvendahl Leraand som fastlege:

Pasienter på listen til Kari L. Mogstad og Nils Ivar L. Leraand vil bli overført til nye fastleger/legekontor med virkning fra 01.05.23. Når fastlegebyttet blir gjennomført vil du få et brev fra Helfo med informasjon om din nye fastlege. Fastlegebytte trer i kraft 01.05.23, og du må regne med at informasjonen vil komme tett opp til denne datoen. 

Fordi flytting av pasienter skjer via en automatisert prosess med tilfeldig uttrekk i Helfo sine systemer, kan verken Trondheim kommune, din nåværende fastlege eller Helfo på forhånd svare på hvem din nye fastlege blir. 

Dersom du er usikker på hvilken fastlege du tilhører kan du finne denne informasjonen ved å logge inn på Helsenorge. 

Overføring av journal:

Enhet for legetjenester vil sørge for at din journal overføres til ditt nye fastlegekontor. Denne overføringen gjennomføres i løpet av mai 2023. Dersom du ikke ønsker at din journal skal overføres til ny fastlege, må du varsle Enhet for legetjenester snarest, og senest innen 01.05.23. E-post med beskjed om at du ikke ønsker at journalen skal overføres, sendes til: legetjenesten.postmottak@trondheim.kommune.no. 

Venter du på prøvesvar etc. som er sendt fra nåværende fastlege?

I utgangspunktet skal alle prøvesvar etc. bli videresendt til ny fastlege, men vi må ta høyde for noen feilsendinger og forsinkelser. Hvis du er i et behandlingsforløp eller venter på prøvesvar oppfordrer vi deg derfor til å følge opp dette med din nye fastlege etter 01.05.23. 

Sist oppdatert 14.04.23

__________________________________________________________________

Informasjon pr 31.03.23

Fastlegene ved Munkholmen legesenter har sagt opp sine avtaler med Trondheim kommune. Kommunen overtar ansvar for pasientlistene fra 01.05.23. 

Trondheim kommune jobber med en løsning som innebærer at pasientene ved Munkholmen legesenter blir flyttet til andre fastleger på ulike legesenter fra 01.05.23. 

Når et fastlegebytte blir gjennomført vil du få et brev fra Helfo med informasjon om din nye fastlege. Et fastlegebytte trer i kraft den 1. i måneden, og du må regne med at informasjonen vil komme tett opp til denne datoen. Flyttingen av pasienter vil i praksis skje via en automatisert prosess i Helfo sine systemer og verken Trondheim kommune eller Helfo har noe påvirkning på dette. Det vil skje ved tilfeldig uttrekk, som betyr at vi ikke har noe innsyn i hvilke pasienter som flyttes til de ulike fastlegene. 

Vi ønsker å bemerke at ingen pasienter vil falle utenfor fastlegeordningen og at alle pasienter ved Munkholmen legesenter vil få tilhørighet til et legesenter.

Du har mulighet til å sette deg på venteliste til en annen fastlege når som helst, uten at dette medfører at du mister plassen på nåværende fastlegeliste. Du skal fortsatt forholde deg til Munkholmen legesenter inntil 01.05.2023 eller til et eventuelt fastlegebytte blir gjennomført. Mer informasjon om dette kan du finne på helsenorge.

Vi legger ut informasjon på denne nettsiden fortløpende. 

Sist oppdatert 31.03.23

Hvem har rett til fastlege?

Disse gruppene har rett til å stå på en fastlegeliste: (Helsenorge.no)

  • Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge, med et norsk personnummer
  • Asylsøkere som har D-nummer
  • NATO-personell som har D-nummer, og deres familie

D-nummer er et id-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer.

Dersom du har krav på fastlege, vil også dine egne barn under 16 år ha rett til å stå på den samme fastlegelisten som foreldrene.

Personer som har flyttet innenfor Norge, og innen tre år flytter tilbake til tidligere kommune, kan få tilbake tidligere fastlege.

Er du i tvil om du har rett til fastlege, anbefaler vi deg å ringe veiledning Helsenorge på telefon 23 32 70 00

Barn under 16 år

Barn under 16 år får samme fastlege som mor når foreldre har felles foreldreansvar og samme adresse. Ved delt omsorg får barnet samme fastlege som den av foreldrene som barnet deler folkeregisteradresse med.

Har du ikke fastlege i Trondheim?

Når du bor i Trondheim er det en fordel å ha fastlege her. Det er hos fastlegen du får den beste behandlingen, fordi legen kan bli kjent med deg og følge opp behandling over tid. Vi vil derfor oppfordre deg til å velge fastlege FØR du kommer i en situasjon med akutt behov for legetjenester.

Personer som har flyttet innenfor Norge, og innen tre år flytter tilbake til tidligere kommune, kan få tilbake tidligere fastlege.

Helseinfo til studenter

Trondheim kommune har per tiden inngått avtale med følgende legesenter om å ta i mot personer uten fastlege i Trondheim:

Øya legesenter

Ved akutte hendelser må du ta kontakt med legevakt, telefon 116 117 eller akutt nødnummer 113.

Se Øya legesenters nettside for mer informasjon om legetilbudet.

Flyktningehelseteamet

Flyktninger og asylsøkere som ikke er medlem av folketrygden eller ikke har lovlig opphold får tilbud om legetjenester ved Flyktningehelsetjenesten.

Finne og bytte av fastlege

Bytte av fastlege og oversikt over fastleger i Trondheim finner du på helsenorge.no sin informasjonsnettside om bytte av fastlege.

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til en annen kommune til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år.

Dersom du logger deg inn i tjenesten «Bytte fastlege» på helsenorge.no kan du bytte fastlege både for deg selv og egne barn. Du vil nå kunne sette de samme personene på venteliste. Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen.

Med en gang fastlegen får ledig plass, trer byttet automatisk i kraft fra første dag i kommende måned. Helfo sender ut brev om dette til dem som har stått på venteliste.

Legesentre i Trondheim

I Trondheim er det i dag 200 fastleger fordelt på 37 legesentre. Oversikt over fastleger i Trondheim, og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du på helsenorge.no sin informasjonsnettside om bytte av fastlege.

For informasjon om timebestilling og åpningstider ved ditt legesenter, ta kontakt med ditt legesenter. Innenfor kontortid skal ditt legesenter også ta imot henvendelser om øyeblikkelig hjelp.

Utenom ordinær kontortid må du ta kontakt med Legevakta.

Ved behov for akutt hjelp ring 113.

Legesentrene har egne nettsider:

Hvem er fastlegen min?

Hvis du er usikker på hvem som er din fastlege:

Logg inn på www.helsenorge.no - der står navnet på fastlegen.

Eventuelt kan du ringe Helsenorge på telefon 23 32 70 00

Lurer du på hvem som er fastleger i Trondheim finner du også disse opplysningene på www.helsenorge.no under Bytte fastlege.

Betaling for helsetjenester

På helsenorge.no finner du informasjon om betaling for helsetjenester.

Du har også mulighet til å opparbeide deg frikort for helsetjenester.

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk utenom fastlegekontorets åpningstider?

Legevakta er et døgnåpent legetilbud for innbyggerne i Trondheim ved nylig oppstått sykdom eller skade som oppfattes så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegen din har åpent.

Du må ringe 116 117 før du oppsøker Legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er.

Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 113.

Se mer informasjon på Legevakta sin egen informasjonsside.

Medvirkning og "second opinion"

Pasientombud Elin Hagerup svarer i Adresseavisen 27.06.17:

For det første har du rett til å medvirke til egen behandling, og legen skal lytte til deg og hva du mener om årsak og hva som er beste behandling for deg. Det er ofte mulig å gjøre tilpasninger og endringer basert på gode diskusjoner med legene. Ett tips fra meg er at du lager en skriftlig begrunnelse for det du mener, eller får hjelp til dette av noen du stoler på. Det er ofte vanskelig å få fram alle argumentene og nyansene i det man mener i løpet av en kjapp visitt eller legetime på sykehuset. Slik gjør du det enklere for legen å forstå hva du mener og ta med seg dine vurderinger når han tar den endelige beslutningen.

Det er imidlertid alltid slik at man kan ende opp med å være uenig i konklusjonen som trekkes, og i de tilfellene er man som pasient sikret å få vurdert avgjørelsen av en annen lege eller ett annet sykehus. Det er dette som i helsetjenesten ofte kalles en «second opinion», altså en ny vurdering av pasienten. Retten til dette er hjemlet i Pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 2. Du har rett til en ny vurdering per tilstand, det vil si at du ikke kan fortsette å be om flere nye vurderinger hvis de kommer fram til det samme.

Det er fastlegen din eller en annen allmennlege som må henvise deg til en slik ny vurdering. Det er viktig at dere sammen får beskrevet godt til det nye sykehuset eller den nye spesialisten hva du er uenig i og hvorfor du ønsker å bli vurdert på nytt. De som får en slik henvendelse, har ingen bestemt frist på seg på å foreta denne nye vurderingen ut over at det må skje innen en tid som er faglig forsvarlig.

Når du har fått en ny vurdering er det du selv som bestemmer hva du gjør med denne. Du har fritt sykehusvalg, og kan velge å enten bli behandlet videre ved det opprinnelige sykehuset, ved det sykehuset du har fått ny vurdering eller ved et annet sykehus. Begrensingene i fritt sykehusvalg er at du bare kan velge behandling på samme nivå som det sykehuset du først fikk innvilget rett til helsehjelp hos. Det vil si at hvis du opprinnelig ble behandlet ved et lokalsykehus har du ikke rett til å velge mer spesialisert behandling ved å bruke fritt sykehusvalg. Det er fastlegen din som skal hjelpe deg hvis du trenger ny henvisning.

Hilsen Elin Hagerup, pasient- og brukerombud i Sør-Trøndelag.

Kontakt oss

I Trondheim kommune har Enhet for legetjenester og smittevernarbeid ansvar for organisering og kvalitet i fastlegeordningen.

Ved spørsmål kontakt oss på e-post: legetjenesten.postmottak@trondheim.kommune.no

Helseinformasjon til studenter

Sist oppdatert: 17.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004