Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Velferdsteknologisatsingen

Trondheim kommune har en egen satsing for å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi. Velferdsteknologisatsingen er en del av avdeling for fagsystem og velferdsteknologi ved Enhet for service og internkontroll - ESIKT.

Vi ønsker at våre innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring enten de er hjemme i egen bolig eller andre steder, derfor er vår visjon: «Trygg der du er!»

Vi jobber med etablering av fremtidige tjenester med velferdsteknologi. I dette inngår tjenesteutvikling, anskaffelser, implementering og driftssetting.

 

Vil du vite mer?

Kontakt oss på velferdsteknologi@trondheim.kommune.no

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Har du eller noen du kjenner behov for helse og omsorgstjenester?

Ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor dersom du ønsker å søke om tjenester støttet av teknologi. Helse og velferdskontoret vil da vurdere ditt behov for tjenester fra kommunen.

Helse og velferdskontor Falkenborg

Helse og velferdskontor Lerkendal

Lokaliseringstjeneste - GPS

Lokaliseringstjenesten er en tjeneste for personer over 18 år med orienteringsvansker. Bruk av GPS gjør det mulig å se hvor en person befinner seg ved å se kartposisjonen på en PC-skjerm/nettbrett/smarttelefon. Dette gjøres når den som har GPS selv trykker på alarmknappen eller etter avtale gjort med personen og eventuelt pårørende.

Målet med tjenesten er at personen med orienteringsvansker og deres pårørende skal oppleve trygghet, frihet, mestring og selvstendighet. Lokaliseringsteknologi kan bidra til å opprettholde en aktiv hverdag.

Illustrasjon: Trygge spor/SINTEF/Splinter

Før en person kan ta i bruk teknologien som en tjeneste, kreves det en kartlegging av personens funksjonsnivå. Det må også utarbeides rutiner for når man skal lokalisere den enkelte og gi opplæring i bruk av GPS. Dette utføres i et samarbeid mellom saksbehandler ved helse- og velferdskontoret, ergoterapeut og ansatte ved Trygghetspatruljen. Vaktsentralen i Trygghetspatruljen er Trondheim kommunes alarmmottak. De har ansvar for å motta alarmer fra GPS og kan lokalisere personer som har GPS. Mottak av varsler og lokalisering kan også gjøres av pårørende. Varslingsrekken blir man enig om under kartleggingen i hver enkelt sak. Ved søk kan Trygghetspatruljen bistå slik at den som har GPS kommer seg trygt hjem.

Dersom du ønsker å vite mer om tjenesten, ta kontakt med ditt lokale helse- og velferdskontor.

Mer informasjon om tjenesteforløp, kriterier og kartleggingsverktøy for tjenesten.

Rapport implementering GPS Rapport "Trygge spor"

Digital trygghetsalarm

Trondheim kommune gikk i 2020 over til å ta i bruk digitale trygghetsalarmer. De nye alarmene har innebygd SIM-kort og kobles opp via mobilt nettverk. Den nye løsningen er relativt lik de gamle alarmene i funksjon, men kommer med et større utvalg av alarmknapper og tilhørende utstyr, som gir flere muligheter for tilpasning til den enkelte.

Trygghetsalarm er Trondheim kommune sin mest etablerte velferdsteknologitjeneste. Tjenesten ytes av Trygghetspatruljen, som har ansvar for drift av tjenesten for 4800 tjenestemottaker, samlet for Trondheim og Malvik kommune. Trygghetspatruljen har ansvar for utplassering, håndtering og utrykning relatert til alarmene.

Digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging er en digital tjeneste for oppfølging av personer med kronisk sykdom. Trondheim kommune tilbyr per i dag tjenesten til personer med diagnosene kols og/eller hjertesvikt. Digital hjemmeoppfølging er en forebyggende helsetjeneste som blant annet har som mål at den som mottar tjenesten skal bli bedre til å mestre sin hverdag med kronisk sykdom.

Trondheim kommune låner ut nettbrett og eventuelle sensorer (måleutstyr). Den enkelte svarer på faste spørsmål med svaralternativer om sin helsetilstand. Rapportering mottas av helsepersonell i vaktsentralen ved Trygghetspatruljen som tar kontakt dersom det rapporteres endring i helsetilstanden. Oppfølgingen tar utgangspunkt i en egenbehandlingsplan som utarbeides sammen med fastlege.

Ved oppstart avtales det er møte med den som ønsker tjenesten, fastlege og sykepleier ved Trygghetspatruljen i Trondheim kommune. I dette møtet utarbeides det en individuell egenbehandlingsplan med medisinske og andre tiltak ved forverrelser i helsetilstand. Sykepleier avtaler i tillegg et møte i hjemmet for opplæring i bruk av teknologi og egenbehandlingsplan.

Ønsker du mer informasjon om tjenesten kan du ta kontakt med Trygghetspatruljen på telefon 72 54 83 94 eller ditt helse og velferdskontor for mer informasjon.

Døralarmtjeneste

Døralarm kan være aktuelt for personer med nedsatt orienteringsevne for tid/sted og der det for eksempel er fare for at personen kan ta feil av tid på døgnet og gå ut på natt. Døralarm kan benyttes i stedet for ordinært tilsyn der det er hensiktsmessig. Dette kan for eksempel være i tilfeller der et ordinært tilsyn skaper uro på natt.

Døralarm kan være et aktuelt tiltak for personer som bor i egen bolig og der varslet skal gå til vaktsentralen i Trygghetspatruljen. Når døra åpnes går det et varsel til vaktsentralen og det opprettes mulighet for samtale mellom den som er på tur ut og vaktsentralen. Det er mulig å kjøpe denne type teknologi selv for eksempel hvis varsel kun skal gå til ektefelle og det ikke er nødvendig eller ønskelig at Trygghetspatruljen er en del av tjenesten.

Dersom Trondheim kommune skal benytte døralarm som et tiltak kreves det en særskilt vurdering opp mot lovverket ut fra at døralarm er definert som inngripende teknologi.

Ved behov for døralarm kan helse- og velferdskontoret i bydelen kontaktes.

Elektronisk medisineringsstøtte

Elektronisk medisineringsstøtte kan være en mulig måte å få hjelp med å ta dine medisiner på. En elektronisk medisindispenser gir deg et varsel når medisinen skal tas. Løsningen har også mulighet til å varsle pårørende eller helsepersonell hvis medisin ikke tas ut av dispenseren.

Dersom dette er et aktuelt tiltak for deg må du først ta kontakt med ditt helse og velferdskontor for å få vurdert ditt behov for hjelp med å administrere dine medisiner. Du vil deretter bli kontaktet av den enheten som skal hjelpe deg å administrere medisinene (for eksempel en hjemmetjeneste). Helsepersonell ved enheten vil sammen med deg vurderer om elektronisk medisindispenser er et aktuelt tiltak for deg, eller om du skal få hjelpen på annen måte.

Trondheim kommune har kontrakt med leverandørene Evondos og Dignio som har ulike løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.

Mer informasjon om de ulike dispenserne:

Mer informasjon om dispenser E300 (Evondos)

Mer informasjon om dispenser Pilly og Medido (Dignio)

Forskning, utvikling og innovasjon

Trondheim kommune har en rekke samarbeidsavtaler og samarbeidsfora på ulike nivåer med forsknings- og utdanningsinstitusjonene i regionen. Velferdsteknologisatsingen samarbeider tett med blant andre NTNU og SINTEF, for å bidra til et utstrakt gründer- og utviklingssamarbeid. Vi har samarbeid med ulike gründerbedrifter, som jobber med utvikling av teknologi innenfor helse- og velferd.

Vi har også prosjekter som er finansiert av tilskuddsmidler, hvor vi er med i pilotering av prosjektene eller prøver ut teknologi.

Har du en god innovasjonsidé?

Send en henvendelse til Trondheim kommunes innovasjonskoordinator. Mer informasjon finner du på nettsiden om forskning, utvikling og innovasjon.

Sist oppdatert: 16.08.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004