Fyrkjeler, oljekaminer og oljetanker i Trondheim kommune

Fyrkjeler, oljekaminer og oljetanker i Trondheim kommune

Fyrkjel

Har du fyrkjel eller oljekamin?

Har du spørsmål om fyringsanlegg, oljetanker, kostnader og støttemuligheter, kontaktinformasjon m.m. kan du også sjekke disse nettsidene:

Hvis du per i dag har en aktiv fyrkjel, så stilles det krav til årlig service og vedlikehold - les mer nederst på siden.

Nyhetssaker om oljeutfasing

Forbud fra 1. januar 2020

I Norge er det nå forbudt å varme opp bygninger med mineralolje. Det betyr at du ikke lenger kan fyre med fossil fyringsolje, parafin, diesel eller lignende. Det inkluderer forbud mot å bruke opp restene som er igjen på tanken.

På vegne av kommunen vil feiervesenet (TBRT) føre tilsyn med at forbudet blir overholdt. Kommunen vil innhente lister over adresser i Trondheim og Klæbu der det har blitt levert mineralolje, for å følge opp ulovlig fyring.

Hovedmålet med forbudet er å redusere klimagassutslipp. Forbudet vil også gi mindre luftforurensning og færre oljelekkasjer til bygninger, vann og grunn.

Hvis du har en oljefyrkjel, oljekamin, parafinovn, kombiovn eller lignende, må du enten finne en ny varmekilde eller bygge om anlegget. Som et minimum skal fyring med mineralolje opphøre og meldes skriftlig til kommunen. Kobler du ildstedet fra pipa, vil du dessuten slippe krav om service og feiing.

Hvis du mener at ditt anlegg er unntatt fra forbudet, skal dette meldes skriftlig til Klima- og miljøenheten. Husk å henvise til lovverk og paragraf.

Få hjelp og råd

Ved å legge inn enkle fakta om din bolig på oljefri.no kan du få hjelp til å finne en egnet fornybar varmeløsning. Du finner også tips til hvordan du kan fjerne oljetank og fyringsdel, og få tilbud fra et lokalt kvalifisert firma som kan utføre jobben. Alle tilbydere på oljefri.no har vært gjennom en grundig godkjenningsprosess.

Oljefri.no har også en oversikt over alternative, fornybare oppvarmingskilder og en oppvarmingskalkulator.

Oljefri.no drives av Naturvernforbundet i samarbeid med offentlige instanser, interesseorganisasjoner og næringsliv.

Har du spørsmål til Klima- og miljøenheten, ta kontakt på e-post til klima-miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no, eller ring sentralbordet på 72 54 25 50. Kontaktperson for oljeutfasing kan nås på telefon 48 09 47 90.

Gjør deg klar for oljeforbudet

Støtte fra Enova

Fra og med 2020 gis ikke lenger støtte til fjerning av fyrkjel, oljekamin eller oljetank.

Enova gir inntil 10 000 kroner i støtte til fornybare varmekilder som ulike varmepumper, biovarme eller solenergi. Disse løsningene er først og fremst aktuelle hvis du har en fyrkjel (vannbåren varme) per i dag. Nederst på Enovas nettside om oljefyr og oljekamin finner du hvilke varmekilder du kan få støtte til.

Enova støtter også en rekke andre energitiltak, og har egne støtteordninger for bedrifter, borettslag og sameier - se lenker under.

Spør gjerne Enova om hjelp og råd via "Enova svarer"! Enova er et statlig organ eid av Klima- og miljødepartementet.

Merk at flere av Enova sine satser og støtteordninger justeres eller kuttes 1. juli 2020.

Andre aktuelle nettsider hos Enova

Hva må jeg gjøre med oljetanken når jeg slutter å bruke den?

Nedgravde oljetanker skal i utgangspunktet tømmes og fjernes, siden de utgjør en stor forurensningsfare blant annet for din egen og naboens eiendom. Hvis den ligger vanskelig til, kan du søke om å tømme og rense den, før den fylles med godkjent fyllmasse. Du finner mer informasjon på nettsiden vår om nedgravde oljetanker.

Hvis din tank ikke er nedgravd, men står i kjelleren eller lignende, så stilles det ingen krav til fjerning. Vi anbefaler likevel å få tanken tømt og renset, både av hensyn til brannsikkerhet, inneklima og risiko for lekkasje. Kondensvann etter mange års bruk vil legge seg nederst i tanken under resterende olje, og føre til at tanken ruster.

Oljetank Foto. Oljefri.no / Martin Leander Brandtzæg

Unntak fra forbudet mot å fyre med fossil olje

Se § 2, eventuelt § 7, i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

Se også utdypninger i veilederen om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger fra Miljødirektoratet. Biooljer omfattes ikke av forbudet.

Merk at hvis du har en fyrkjel som er unntatt forbudet, eller hvis du bytter brennstoff til f.eks. bioolje, gass, eller ved, så vil fyrkjelen fortsatt være omfattet av krav til årlig service og feiing av fyrkjeler i Trondheim kommune.

Hvis ditt anlegg ikke omfattes av forbudet, skal dette meldes skriftlig til Klima- og miljøenheten og/eller feiervesenet (Trøndelag brann og redningstjeneste). Du må vise til hvorfor og henvise til aktuell paragraf. Meld også fra hvis du endrer brennstoff.

Meld ifra når jobben er gjort

Meld i fra skriftlig til kommunen når du fjerner en oljefyr, oljekamin og/eller oljetank. Du kan bruke skjemaet:

Hvis du har et anlegg som ikke er registrert i kartet, så kan du melde inn ditt anlegg via samme skjema.

Forvaltningsgebyr for fyrkjeler

Trondheim har en lokal forskrift om krav om feiing av og service på varmeanlegg.

Den lokale forskriften krever årlig service og feiing. Formålet med forskriften er å redusere utslippene av svevestøv og klimagasser. Erfaringer fra feiervesenet viser at jevnlig feiing og service kan redusere oljeforbruket med minst 10 prosent. Forskriften gjelder også for bioolje.

Inntil du kobler fra din oljefyr, og selv om du velger å bytte til et annet brennstoff, må du ha årlig service og feiing av din fyrkjel. Det er eiers ansvar å sørge for at service og feiing gjennomføres. Kommunen fører administrativt tilsyn med at ordningen overholdes, og tar derfor et årlig forvaltningsgebyr på 640 kroner (2022).

Både feiing og service skal rapporteres til kommunen på eget serviceskjema:

Fritak og dispensasjon fra lokal forskrift

For å få fritak fra kravet om feiing, service og årlig forvaltningsgebyr knyttet til den lokale forskriften om feiing og service, må:

Merk: Du må gjerne fortsette å varme kjelen med strøm, hvis det er mulig. Så lenge oppvarming med forbrenning opphører, regnes fyringsanlegget som avviklet.

Denne endringen må meldes skriftlig til kommunens Klima- og miljøenhet.

Kommunens miljøsjef kan gi dispensasjon fra kravet om årlig service:

  • Hvis du bruker mindre enn 1000 liter olje i året, kan det innvilges et toårig serviceintervall
  • Hvis du bruker mindre enn 200 liter olje i året, kan det innvilges et fireårig serviceintervall
  • Det gis ikke dispensasjon fra krav om årlig feiing

Det må søkes skriftlig om dispensasjon.

Søknaden sendes til Klima- og miljøenheten.

Brosjyre

Informasjonsmøter

Den 26. mars 2019 arrangerte Trondheim kommune et siste informasjonsmøte om oljeutfasing i samarbeid med Oljefri.no

Presentasjoner fra informasjonsmøtet i mars 2019

I april 2018 arrangerte Trondheim kommune i samarbeid med Oljefri.no tre informasjonsmøter i bydelene Byåsen, Heimdal og Østbyen.

Presentasjon fra møtene i 2018

Sist oppdatert: 19.12.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006