Natur og naturforvaltning

Natur og naturforvaltning

Internasjonale og nasjonale mål og lovverk danner rammen for hvordan kommunen skal ta ansvar i sin lokale forvaltning av naturmangfoldet. For å kunne ivareta naturmangfoldet i Trondheim, må vi først vite hvilke naturverdier vi har og hvordan ulike menneskeskapte faktorer påvirker disse. Denne kunnskapen brukes som grunnlag for nødvendige beslutninger. Samtidig er det viktig å iverksette målrettede tiltak for å sikre verdifullt plante- og dyreliv i kommunen.

Kornkråke
Kornkråka er en av identitetsbærerne for Trondheim by og er ellers en sjeldenhet i Norge. Foto: Einar Kongsvold

Bærekraftig forvaltning

Trondheim kommune skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljøet. Med bærekraftig forvaltning mener vi at naturressurser skal nyttes og forvaltes til menneskets beste på en slik måte at det er mulig å ta vare på og sikre det biologiske mangfoldets utviklingsmuligheter.

Internasjonale og nasjonale mål og lovverk danner rammen for hvordan kommunen skal ta ansvar i sin lokale forvaltning av naturmangfoldet.

Arbeidsområder - natur og naturforvaltning

Naturforvaltning

Naturforvaltning omfatter mange arbeidsområder, og flere avdelinger/enheter i kommunen arbeider med dette.

Klima- og miljøenhetens avdeling for landbruk og naturforvaltning skal være en pådriver og gi faglig rådgivning ved ressurs- og arealdisponering (utnyttelse) og friluftslivstiltak.

Gjennom lovverk, forskrifter og kommunale vedtak skal avdelingen bidra til at samfunnets påvirkning av naturmiljøet ligger innenfor grenser som samfunnet og naturen kan akseptere. Aktuelle lovverk innen naturforvaltning er naturmangfoldloven, viltloven, laks- og innlandsfiskeloven, motorferdselloven og hundeloven.

Biologisk mangfold

- Vi kan gi informasjon og data om biologisk mangfold og hvordan en tar hensyn til biologisk mangfold i planlegging, anleggsvirksomhet og ulike aktiviteter.

- Vi arbeider med kartlegging av biologisk mangfold og oppgaver med verneområder, sårbare biotoper og naturtyper.

Viltforvaltning

- Vi kan gi viltopplysninger generelt og opplysninger om tildeling og fellingsstatistikk på elg og rådyr, jegerprøven, ettersøk og ivaretakelse av skadet vilt og informasjon om skadegjørende vilt.

- Vi arbeider med å ta vare på viltet og viltets leveområder i plansammenheng, kvotetildeling og andre forvaltningsoppgaver på elg og rådyr, konfliktforhold mellom ville dyr og ulike samfunnsvirksomheter og arbeid med forvaltningsplaner for enkeltarter.

Fiskeforvaltning

Vi kan gi informasjon om fiskemulighetene i Trondheim og muligheter til å bidra i fiskekultiveringsarbeid.
Vi kartlegger fiskeressursene i kommunen og påser at hensynet til fiskeressursene blir ivaretatt i plansammenheng.
Vi arbeider for å bedre fiskemulighetene i Trondheimsfjorden, Nidelva og innlandsvatna og medvirker til bedring av forholdene for bevaringsverdige fiskestammer, og til å unngå spredning av fremmede arter.

Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag

Vi kan gi informasjon om restriksjoner og motorferdselsmuligheter; saksbehandling angående dispensasjon fra motorferdselforbudet (søknad gjennom elektronisk skjema).

Gjennom forvaltning av motorferdselloven regulerer vi motorferdselen med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

Naturforvaltning - Definisjon og områdeavgrensning

Naturforvaltning er forvaltning av natur og landskap, gjennom planlegging, vern, skjøtsel og restaurering av ødelagte lokaliteter, og gjennom å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser. Den utgjør en del av miljøforvaltningen, som er en samlebetegnelse for aktiviteter som sørger for å regulere samfunnets påvirkning av miljøet slik at denne ligger innenfor grenser som samfunnet kan akseptere.

(Dette er Nordisk Ministerråds definisjon fra 1995 i "Nordens natur".)

Naturdata

Informasjon om hvor du finner data om naturtyper, vilt, rødlistearter, svartelistearter m.m.

Hundehold

Hund sammen med ansvarlig hundeeier kan ferdes de fleste steder i Trondheim hele året. Alle hundeholdere har imidlertid en aktsomhetsplikt, det vil si at hunden alltid skal være under kontroll både i båndtvangstida og ellers.

Løype- og friluftskart

På kommunens nettsider finner du mange typer friluftskart.

Turmål, badeplasser, serveringshytter, fiske, badeplasser..

På nettsiden Ut på tur finner du oversikt over turmål i Trondheim. Artikler med bilder, kart og omtale av turstier, parker, fiskevann, fjelltopper, lysløyper, serveringshytter, badestrender og rekreasjonsområder i by og mark.

Vann og vanntilsyn

Godkjenning og tilsyn av drikkevannsanlegg. Overvåking av drikkevannskvalitet, badevannskvalitet, kjemisk og biologisk tilstand i vassdrag, tilsyn med hygieniske forhold i forbindelse med avløpsvann.

Temaplan for naturmiljøet

Temaplan fra naturmiljø skal revideres.

Dette er bestilt av Bystyret i forbindelse med erklæring av klima- og naturmangfoldkrise i november 2019 (sak 140/19)

Planen utarbeides som en kommunedelplan etter rammer gitt av plan- og bygningsloven. Den nye kommunedelplanen for naturmangfold skal vise hva som må til for å ivareta naturen i Trondheim i neste 12 års periode.

Temaplan naturmiljoen planprogram

Det er laget et planprogram som beskriver målet med planen og hvilke utfordringer og temaer vi ønsker å belyse. Vi ønsker medvirkning fra byens befolkning, og håper at planprogrammet og det pågående planarbeidet vekker engasjement og interesse.

Ønsker du å vite mer, ta kontakt med Evelyne Gildemyn.
E-post: evelyne.gildemyn@trondheim.kommune.no.

Temaplan for naturmiljøet

Temaplan for naturmiljøet beskrive de utfordringene Trondheim står overfor og angir retning for å ta vare på naturmangfoldet fram mot år 2020.

Denne temaplanen ble vedtatt i Bystyret 24. april 2013. Hovedprinsippene fra planen i 2006 videreføres og utvikles mot 2020. Kunnskapsinnhenting og målrettede tiltak vil fortsatt være en viktig del av strategien. Erfaringer fra arbeidet i perioden 2006-2012 tilsier likevel at det er behov for en mer avgrensning og prioritering av forvaltningsmål og tiltak fram mot 2020.

Temaplan for naturmiljøet  forside

Temaplanens fokusområder

  • Ivareta truede og sårbare arter, og naturområder.
  • Sikre god vannkvalitet og økologisk tilstand i elver, bekker, vann og kystvann.
  • Ivareta verdifullt kulturlandskap.
  • Sikre viltets mangfold og samtidig minimalisere konflikt mellom vilt og bysamfunn.
  • Bekjempe og hindre spredning av uønskede fremmede arter.
  • Legge til rette for bærekraftig bruk av naturmiljøet gjennom høsting, rekreasjon og opplevelse.

Denne planen bygger videre på Handlingsprogram for naturmiljøet fra 2006, som inneholdt kortsiktige og langsiktige mål og tiltak.

Naturområder og kulturlandskap

Planter, dyr og natur

Faktaark, planter og dyr

Vann og vannmiljø

Kontaktpersoner naturforvaltning

Naturforvaltning omfatter mange arbeidsområder, og flere avdelinger/enheter i kommunen arbeider med dette.

Klima- og miljøenheten, Avdeling for landbruk og naturforvaltning har følgende kontaktpersoner for naturforvaltning:

Avdelingsleder:

Liv Sigrid Nilsen

Telefon: 99 50 99 64

E-post: liv.sigrid.nilsen@trondheim.kommune.no

Fiskeforvaltning, vannovervåkning og vanndirektivet

Terje Henrik Nøst, Naturforvalter III

Telefon: 91 76 00 53

E-post: terje.nost@trondheim.kommune.no

Naturtyper, arealplaner, kulturlandskap og fremmede planter

Evelyne Marie T Gildemyn, Naturforvalter III

Telefon: 41 66 96 84

E-post: evelyne.gildemyn@trondheim.kommune.no

Naturmangfold, naturtyper, rødlistede planter og fremmede planter

Tijana Gajic, Naturforvalter I

Telefon: 72 54 25 85

E-post: tijana.gajic@trondheim.kommune.no

Viltforvaltning, viltberedskap, fiskeforvaltning og vannprøvetaking

Geir Ivar Sandrød

Telefon: 48 15 73 13

E-post: geir-ivar.sandrod@trondheim.kommune.no

 

Sist oppdatert: 29.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006