Naturtyper kartlagt i Trondheim

Naturtyper kartlagt i Trondheim

Her finner du en liste over de registrerte naturtypene i Trondheim. Disse er delt inn i naturtyper registrert etter Natur i Norge (NiN), DN-håndbok 13 (Fra tidligere Direktoratet for naturforvaltning) og de naturtypene som Trondheim kommune har valgt å ta med i tillegg.

Fra Lauglolia naturreservat. Foto: Sofia Sjøblom
Fra Lauglolia naturreservat. Foto: Sofia Sjøblom

Naturtyper kartlagt i Trondheim

Trondheim strekker seg fra fjord til fjell; dette gir et stort mangfold av naturtyper.

Databasen vår inneholder ca. 1500 områder. Det er et betydelig arbeid å holde alle disse data oppdatert til enhver tid. Nye naturtyper kartlagt etter Natur i Norge (NiN) og Miljødirektoratets instruks legges inn fortløpende i oversikten. Etter DN-håndbok 13 har vi derfor til nå konsentrert oss mest om de såkalte A- og B-områdene. Disse har bl.a. fått en mer omfattende områdebeskrivelse og verdibegrunnelse. C- og D-områdene oppdateres fortløpende når vi får inn ny informasjon.

Skulle du finne et område som du mener har feil (f.eks. kartlagt type, verdisetting eller avgrensning), eller mener du at vi har oversett et område som burde vært med i databasen vår, ta kontakt med Klima- og miljøenheten.

Naturtyper etter Natur i Norge (NiN) og Miljødirektoratets instruks

A Naturlig åpne områder under skoggrensa

 • A1 - Nakent tørkeutsatt kalkberg
 • A2 - Fossepåvirket berg
 • A3.2 - Åpen grunnlendt kalkrik mark i sørboreal sone
 • A5 - Strandeng
 • A7.1 - Silt- og leirskred
 • A8 - Åpen flomfastmark

B Fjell

 • B3.1 - Kalkfattig og intermediær fjellhei, leside og tundra
 • B4.1 - Kalkfattig og intermediær snøleie
 • B5.1 - Kalkfattig og intermediær rabbe

C Skog

 • C1 - Hule eiker
 • C6 - Høgstaudegranskog
 • C7.1 - Lågurtfuruskog
 • C11.1 - Gammel furudominert naturskog
 • C11.2 - Gammel furuskog med gamle trær
 • C12.2 - Gammel granskog med gamle trær
 • C12.3 - Gammel granskog med liggende død ved
 • C13 - Gammel lågurtselje-rogneskog
 • C14 - Gammel lågurtospeskog
 • C16 - Frisk, rik edellauvskog
 • C16.1 - Frisk lågurtedellauvskog
 • C17.3 - Lågurtalm-lind-hasselskog
 • C19 - Høgstaude-edellauvskog
 • C20 - Flomskogsmark
 • C21 - Gammel høgstaudegråorskog

D Semi-naturlig mark

 • D2 - Semi-naturlig eng
 • D2.1 - Slåttemark
 • D2.2 - Naturbeitemark
 • D2.2.1 - Hagemark

E Våtmark

 • E2 - Eksentrisk høymyr
 • E3 - Konsentrisk høymyr
 • E9 - Kalkrik helofyttsump
 • E10.1 - Rik åpen sørlig jordvannsmyr
 • E10.2 - Rik åpen jordvannsmyr i mellomboreal sone
 • E11.2 - Rik gransumpskog
 • E11.5 - Rik gråorsumpskog
 • E12.1 - Sørlig nedbørsmyr
 • E15 - Semi-naturlig myr
 • E16 - Semi-naturlig våteng

Naturtyper etter DN-håndbok 13 (med SOSI-kode)

 • A05 - Rikmyr
 • A07 - Intakt lavlandsmyr i innlandet
 • A08 - Kystmyr
 • B01 - Sørvendt berg og rasmark
 • B02 - Kantkratt
 • D01 - Slåttemark
 • D03 - Artsrik veikant
 • D04 - Naturbeitemark
 • D05 - Hagemark
 • D06 - Beiteskog
 • D11 - Småbiotoper
 • D12 - Store gamle trær
 • D13 - Parklandskap
 • D15 - Skrotemark
 • E03 - Kroksjøer, flomdammer, meandrerende elveparti
 • E04 - Stor elveør E06 - Viktig bekkedrag
 • E09 - Dam
 • F01 - Rik edellauvskog
 • F05 - Gråor-heggeskog
 • F07 - Gammel lauvskog
 • F08 - Gammel barskog
 • F10 - Brannfelt
 • F13 - Rik blandingsskog i lavlandet
 • G02 - Undervannseng
 • G05 - Strandeng og strandsump
 • G06 - Tangvoll
 • G09 - Rikt strandberg
 • H - Annen viktig forekomst

Naturtyper etter utvidet kartlegging i Trondheim kommune (med egendefinert kode)

 • X01 - RL-forekomst
 • X02 - Myrkompleks
 • X02 - Myrkompleks
 • X03 - Beitemark
 • X04 - Løvblandingsskog
 • X06 - Barblandingsskog
 • X07 - Barskog
 • X08 - Blandingsskog
 • X09 - Edelløvskog
 • X11 - Hei
 • X12 - Hei / Knausskog
 • X13 - Løvskog
 • X14 - Strandberg
 • X15 - Sumpskog
 • X16 - Hogstflate
 • X17 - Granskog
 • X18 - Gammelskog
 • X19 - Furuskog
 • X20 - Eng/Løvblanding
 • X21 - Eng
 • X26 - Plantefelt
 • X28 - Gress-urterik blandingsskog

 

Sist oppdatert: 12.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004