Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner (IMDi)

Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner (IMDi)

Formål

Hovedmål for ordningen er å øke deltakelsen i arbeids- og samfunnsliv blant innvandrere og deres barn.

Organisasjoner som får driftsstøtte skal bidra til å oppfylle ett eller flere av delmålene:

A) Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn. Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

B) Økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere. Målgrupper er innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere.

C) Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene. Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold.

Les mer om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn på IMDis nettsider.

Hvem kan søke om tilskudd

Lokale innvandrerorganisasjoner som

  • er minst ett år gammel
  • har minimum 20 betalende medlemmer bosatt i Trondheim. Medlemskontingent skal være betalt via bank eller Vipps
  • er registrert med adresse i Trondheim
  • er registrert i Frivillighetsregisteret (i Brønnøysundregistrene) og har organisasjonsnummer

Det gis ikke driftsstøtte til trossamfunn, studentorganisasjoner eller politiske organisasjoner. Følgende land er også unntatt fra støtteordningen: Sveits, USA, Canada, Australia, New Zealand og Norden.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. april.

Krav til søknaden

Organisasjonen må beskrive hvordan de jobber aktivt med formålet til denne støtteordningen. Driftstilskuddet beregnes på grunnlag av antall betalende medlemmer registrert bosatt i Trondheim. Familier regnes som ett medlem.

Det er krav om følgende vedlegg til søknaden:

  • Oppdatert medlemsliste med dato for betalt kontingent og registrert bostedskommune
  • Vedtekter for organisasjonen
  • Årsrapport for foregående år
  • Godkjent årsregnskap for foregående år

Søknader som mangler disse vedleggene vil ikke behandles.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandler: Stine Kvam
Telefon: 95 26 32 70
E-post: stine.kvam@trondheim.kommune.no

Saksbehandler: Trygve Fætten
Telefon: 91 67 24 76
E-post: trygve.fatten@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 02.03.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006