Realfag

Realfag

Trondheim var tildelt status som Realfagkommune i perioden 2015-2019. Dette er et tiltak i den nasjonale strategien Tett på realfag med overordnet mål å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag. Våre politikere har i 2019 vedtatt videreføring av Trondheim kommune som Realfagkommune basert på det nasjonale rammeverket for Realfagkommuner.

Les mer om Tett på realfag

Regjeringens satsing beskrives i strategien: Tett på realfag - Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)

Trondheim kommunes realfagsstrategi

Trondheim kommunes realfagstrategi: “Utforsker i dag, utvikler i morgen” ble vedtatt i 2017.

Trondheim kommune ønsker til enhver tid å tilby en opplæring basert på oppdatert forskning og erfaring. Vår realfagstrategi skal bidra til å synliggjøre hvordan nå målet om å være teknologihovedstad i Norge.

Rammeplanen for barnehage har hovedtema innen natur, miljø og teknologi og antall, rom og form.

Skolenes læreplan, Kunnskapsløftet 2020 (fra 01.08.2020), tydeliggjør hvor viktig realfaglig kompetanse er for menneskers allmenndannelse. Læring i realfagene har betydning for å nå målene i planens sentrale prinsipper; kritisk tenkning og etisk bevissthet, skaperglede, engasjement og utforskertrang, respekt for naturen og miljøbevissthet, demokrati og medvirkning.

Bærekraft

Trondheim kommune arbeider for å nå FNs bærekraftsmål. Gjeldende læreplaner for barnehage og skole har tydelige målsettinger på området.

Rammeplan for barnehagen

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. (s.10)

Kunnskapsløftet 2020 (LK2020, gjeldende fra 01.08.20) inneholder et overordnet tverrfaglig tema Bærekraftig utvikling for elevers kompetanseutvikling på alle områdene miljø, økonomi og sosiale forhold.

Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.

Teknologi har betydelig innvirkning på menneske, miljø og samfunn. Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står derfor sentralt i dette temaet.

Grønn barneby leder Grønt Flagg ordningen med opplæring for bærekraftig utvikling. Alle enheter må årlig resertifiseres i prosjektarbeidet. Samtidig driver skolene egne miljøråd, for elevers medvirkning og samarbeid på området.

Universitet- og høyskolesektoren er svært viktige medspillere. Samarbeid videreutvikles for å gi innhold til læring i teknologihovedstaden. Samarbeid med NTNU, Vitensenteret, First Scandinavia, Ungt entreprenørskap med flere gir barn og elever i Trondheim mulighet til læring på flere arenaer.

I skolen og barnehagen settes fokus på utforskende og kreative prosesser for økt forståelse, mestring og motivasjon i realfagene. Alle skoler i Trondheim kommune har fått utstyr for å gjøre realfagsundervisningen mer praktisk og utforskende.

Utvikling av tilbudet til barn og unge språk, ikt og realfag sees i sammenheng.

Eksempler på realfagssatsingen i Trondheim

Realfagkommuneprosjekt: Utforsker i dag, utvikler i morgen

I samarbeid med NTNU, Skolelaboratoriet har sju grunnskoler og ni barnehager gjennomført et flerårig kompetanseutviklingsprosjekt for utforskende læring i realfag.

Fagfornyelse ved hjelp av Realfagsløyper/Utviklingsløyper
Realfagløyper er utviklet av nasjonale senter i naturfag og matematikk for bruk i fagfornyelse ved innføring av ny læreplan, LK20. Siden høsten 2018 har flere skoler deltatt i et kompetanseutviklingsprosjekt, faglig ledet av Nasjonalt senter for naturfag.  
 
Skolene har alle valgt å delta med hele sitt pedagogiske personale. I nettverket Realfagsløyper (også kalt utviklingsløyper/læringsløyper) skoleres prosjektgrupper som leder utviklingsarbeid på egen skole. Realfaglige eksempler brukes som utgangspunkt. Alle sesjoner innebærer utprøving med egne elever og tilhørende refleksjon. Lærerne tilpasser oppdrag til sine fag.   
Rekruttering av nye skoler skjer hver vår med oppstart kommende høst, og skoler har til nå valgt å delta i minimum to år. 
KreTek - Kreativ teknologi og samskaping på ungdomstrinnet

KreTek - Kreativ teknologi og samskaping på ungdomstrinnet er finansiert av Norsk forskningsråd.

Kunnskapsløftet 2020 setter fokus på dybdelæring og kreativitet, og programmering kommer inn i flere fag. I naturfag innebærer kjerneelementet teknologi blant annet at "gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende."

Gjennom prosjektet KreTek vil Trondheim kommune i samarbeid med NTNU være i front i å utvikle undervisning som oppfyller dette gjennom samarbeid mellom lærere og forskere, og gjennom utvikling av samarbeidsstrukturer.

1+1 - Smågruppeundervisning i matematikk på småtrinnet

1+1 - smågruppeundervisning i matematikk på småtrinnet er finansiert av NIFU.

36 barneskoler har i perioden 2016-2020 deltatt i forskningsprosjektet, resultater vil etter hvert publiseres på prosjektets hjemmeside.

MAM - Mestre ambisiøs matematikkundervisning

I perioden fra 2016-2021 har lærergrupper ved ca. 30 barneskoler gjennomført 2-årige kompetanseutviklingsprogram for bedre matematikkundervisning i samarbeid med Nasjonalt senter for matematikk.

Realfagrom

Alle skoler i kommunen har i løpet av de senere år fått tildelt midler til innkjøp av undervisningsmateriell til mer praktisk realfag. Noen skoler har funnet plass til et eget realfagrom, mens alle har målsetting om å skape rom for realfag ved bruk av materiellet i sine undervisningsarealer.

I perioden 2012-2015 deltok 40 skoler i tillegg i et ett-årig skolebaserte prosjekt med fokus på utvikling av god undervisningspraksis.

Vitensenteret i Trondheim

Alle grunnskoleelever i kommunen har tilgang i skoletiden som en del av undervisningen. Dette gjelder både besøk og aktivitet i utstilling og arbeid i verksted.

I løpet av skoleårene 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022 skal alle skoler ha fått tilbud om lærerkurs, elevkurs, programmeringsutstyr og nettbasert oppfølging. Satsingen er en del av Udir sin satsing - Den teknologiske skolesekken - men har gjennom støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og samarbeid med Lær Kidsa Koding og NRK blitt til noe større.

Alle elever på 9. trinn får delta i et todagers oppdrag som forskerteam i prosjektet IEA – Energi for framtiden.

  • Newton Equinor Energirom

Høsten 2020 ble nye lokaler tatt i bruk. Alle elever på 9.trinn gjennomfører to dager som del av et helhetlig læringsløp i konsept utviklet av First Scandinavia og NTNU, Vitensenteret. 

En nasjonal satsing står bak målsetting om å gi elever fra 7.trinn til Vg2 en ny arena for å utvikle seg i realfag.

Talentsenteret i realfag er en faglig og sosial møteplass der unge med stort læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og utfordres på sine interesser.Her skal elevene få hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer. Målgruppen er både elever som presterer på høyt faglig nivå, og elever som har potensialet for å prestere på høyt nivå.

Valgfag 8.-10. trinn

Valgfag – skal bidra til å gjøre ungdomstrinnet mer motiverende gjennom mer praktisk og variert undervisning. Kommunen har opprettet nettverk for alle lærerne i valgfag. Fordypning innen områder i realfag finnes for eksempel i:

  • Teknologi og design
  • Programmering
  • Friluftsliv
  • Ideer og praktisk forskning
  • Utvikling av produkter og tjenester
  • Design og redesign

Oversikt over alle valgfagene på Utdanningsdirektoratets nettsted.

First Lego League

First Lego League er en kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år). hjernekraft.org

Stavset skole er ressursskole, les mer om lokal turnering i First Lego League.

Grønn Barneby

Grønn Barneby er en arbeidsgruppe som støtter offentlige og private skoler og barnehager i Trondheim med opplæring for bærekraftig utvikling, klima og folkehelse. Alle kommunale skoler, samt kommunale og private barnehager har gjennomført en sertifisering for å få heise Grønt Flagg, prosjektene innen bærekraftsarbeidet må resertifiseres hvert år.

Lektor 2

Fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv utenfor skolen deltar aktivt i undervisningen på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole. (www.lektor2.no)

Science Camp sommerskole

Trondheim kommune tilbyr gratis en ukes sommerskole med workshops innen realfag, musikk og kunst. Den arrangeres for elever fra 5.-10. trinn i deres første sommerferieuke. (sites.google.com/skole.trondheim.kommune.no/sciencecamp/hjem)

Forskningsprosjekter

Lærere fra to barneskoler, Huseby og Jakobsli, arbeider sammen med forskere i utprøving og utvikling av undervisningsressurser til bruk i barneskole.

  • KreTek  - Kreativ teknologi og samskaping på ungdomstrinnet

Kontaktperson for realfagsatsingen

Ingeborg Ranøyen
Prosjektleder
Mob: 95 10 73 47
E-post: ingeborg.ranoyen@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 25.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006