Kommunal bolig

Kommunal bolig

Hva er kommunal bolig?

Kommunal bolig er i utgangspunktet et midlertidig tilbud om å leie en bolig som Trondheim kommune eier. Boligene er et av mange virkemidler vi har, for å hjelpe deg som har store problemer med å skaffe deg bolig selv.

Vi har ulike typer boliger. Noen ligger i bygg som kommunen eier, andre er i borettslag eller sameier, hvor kommunen eier en eller flere leiligheter. Vi har også særskilt tilrettelagte boliger, som er tilknyttet personalbaser.

Hvis du bor i kommunal bolig og har spørsmål om leieforholdet ditt, finner du mer informasjon for deg som bor i kommunal bolig

Hvordan søke om kommunal bolig?

Du må fylle ut et eget søknadsskjema, og legge ved opplysninger om økonomien din. Du må også legge ved helseopplysninger som viser hvorfor du ikke kan skaffe deg bolig selv.

Søknaden sender du til helse- og velferdskontoret.

Hvem kan få kommunal bolig?

Du må være uten egnet bolig og ikke i stand til å skaffe deg bolig selv, eller med hjelp fra andre.

Det må være økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som gjør at du ikke klarer å skaffe deg en plass å bo. Det at du har lav inntekt, er ikke nok til å få kommunal bolig.

Trondheim bystyre vedtok egne retningslinjer for kommunal bolig 4. oktober 2018:

1. Virkeområde

Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Trondheim kommune.

2. Formålet med kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger er et boligvirkemiddel for å bistå særskilt vanskeligstilte på boligmarkedet. De leies ut til personer som er uten egnet bolig, og som selv eller ved annen hjelp ikke er i stand til å skaffe seg bolig.

Flyktninger som førstegangsbosettes av Trondheim kommune, etter bosettingsvedtak fattet av bystyret, gis kommunal utleiebolig eller annen bolighjelp så framt de ikke anses å ha mulighet til å skaffe bolig på egen hånd.

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3.1 Inntekts - og formuesforhold

Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig med mindre særlige grunner foreligger.

3.2 Andre boligvirkemidler

Søkere som kan dra nytte av andre boligvirkemidler for å skaffe eller beholde bolig, skal ikke innvilges kommunal bolig.

3.3 Alder

Søker må være over 18 år. Det kan gjøres unntak i særskilte tilfeller.

3.4 Botid

Søker skal ha en sammenhengende folkeregistrert botid i kommunen de siste to årene med mindre særlige grunner foreligger. Utenlandske statsborgere må i tillegg ha lovlig opphold i landet.

Det stilles ingen krav om botid hos flyktninger som førstegangsbosettes i Trondheim kommune.

3.5 Nåværende boforhold

Søker må være uten fast eller egnet bolig, eller være i ferd med å miste sin bolig.

3.6 Helsemessige og sosiale forhold

Helsemessige og sosiale forhold vektlegges ved behandling av søknaden. Søkere som har omfattende bistand fra hjelpeapparatet kan tildeles bolig så framt boligen har betydning for et helhetlig tilbud og når annen boligbistand ikke er aktuelt.

3.7 Mislighold

Dersom boligsøker har misligholdt leieforhold med kommunen eller misligholdt lån fra kommunen, kan søknaden avslås.

Det stilles krav om at husleierestanse og annen gjeld knyttet til kommunale boforhold skal være oppgjort.

3.8 Oppfølgingsbehov

Søkere som vurderes å ha oppfølgingsbehov i boligen for å mestre bosituasjonen, kan bare tildeles bolig forutsatt at søkeren går inn i et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet.

3.9 Tidligere tilbud

Dersom søker ikke har tatt imot tidligere botilbud eller annen bolighjelp som kommunen anser egnet, kan søknaden avslås.

4. Søknad

Skriftlig søknad om kommunal utleiebolig, bytte av kommunal utleiebolig og fortsatt leie av kommunal utleiebolig (forlengelse) med nødvendig dokumentasjon, skal leveres kommunen ved Helse – og velferdskontoret i bydelen der boligsøkeren bor, eller har annen tilhørighet som gjør det naturlig at søknaden behandles der. Søker skal benytte kommunens søknadsskjema.

Søker plikter å gi nødvendige opplysninger og dokumentasjon som har betydning for søknaden. Boligsøknader som er ufullstendige kan avslås. Søker kan kreves innkalt til samtale hvis det anses nødvendig for søknadsbehandlingen.

5. Vedtak

Begrunnet vedtak om kommunal utleiebolig fattes på grunnlag av gjeldende retningslinjer, kommunal praksis, kommunale føringer for prioritering av bestemte målgrupper og politiske vedtak. Alle vedtak skal inneholde informasjon om klageadgang, klageinstans, klagefrist og hvem klagen skal sendes til.

5.1 Vedtak om innvilgelse

Det fattes kun vedtak om tidsbestemte leiekontrakter. For psykisk utviklingshemmede skal det likevel som hovedregel ikke gis tidsbestemte leiekontrakter.

Ved behov for varig kommunal bolighjelp, kan vedtaket i tillegg inneholde tilsagn om dette.

Vedtaket skal inneholde antall rom, kontraktslengde, eventuelle vilkår for tildeling av boligen og grunner til at vedtaket kan omgjøres.

Videre skal det opplyses at søker må akseptere vilkårene som stilles i vedtaket og at det som hovedregel kun gis ett boligtilbud. Boligsøker må regne med en viss trangboddhet.

I vedtaket skal det også opplyses om at søker må akseptere vilkårene i husleiekontrakten.

5.2 Vedtak om avslag

Vedtak om avslag skal inneholde en individuell begrunnelse og informasjon om klageadgang. I tillegg skal avslaget inneholde råd og veiledning om alternative muligheter og andre boligvirkemidler.

5.3 Vedtak om fortsatt leie av kommunal utleiebolig (forlengelse av leieforholdet)

Ved søknad om fortsatt leie av kommunal utleiebolig skal det foretas en ny vurdering på lik linje med en ny søknad. Innvilges søknaden, skal det vurderes om ny leiekontrakt skal inngås for nåværende leieforhold eller om det skal fattes vedtak om annen kommunal utleiebolig.

Trondheim kommune kan kreve befaring av leiligheten før behandling av søknaden.

5.4 Grunnlag for å fatte omgjøringsvedtak

Et vedtak om innvilgelse kan omgjøres slik at det faller bort i blant annet følgende tilfeller:

  • når søker uten saklig grunn ikke tar imot botilbudet
  • når søker uten saklig grunn ikke møter til orienteringssamtale, avtalt visning av bolig og /eller kontraktsavtale
  • når søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt, slik at søker ikke lenger oppfyller kriteriene i retningslinjene for leie av kommunal utleiebolig.
  • dersom søker får tilbud om annen kommunal bolighjelp, som for eksempel startlån til kjøp av bolig, kommunal garanti eller kommunalt lån til depositum til leie av bolig
  • ved mislighold av oppfølgingsavtale eller andre avtaler
  • søker ikke godtar de avtalevilkårene kommunen stiller
  • søker har gitt uriktige opplysninger som er av betydning for søknadsbehandlingen
  • søker har skaffet seg bolig selv

Grunnlag for å fatte omgjøringsvedtak må være forankret i boligvedtaket og/eller i retningslinjene.

6. Klageadgang

Vedtak i henhold til disse retningslinjene kan påklages til formannskapet eller den kommunale instansen formannskapet delegerer sin myndighet til. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. Klagefristen er 4 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til søker.

7. Boligtildeling

Kommunens boligmasse og tilgjengelige boliger på tildelingstidspunktet vil være avgjørende for hvilken bolig som tildeles. Boligsøker må regne med en viss trangboddhet.

I perioden fra innvilgelsesvedtak fattes og fram til boligtildeling finner sted skal det undersøkes om vilkårene for innvilgelse fortsatt er oppfylt jf vedtaket. Hvis vilkårene ikke er oppfylt kan det fattes omgjøringsvedtak.

Tildeling av kommunal utleiebolig skjer på grunnlag av innvilgelsesvedtaket og i samsvar med kommunens gjeldende føringer for prioritering av målgrupper. Det skal tas hensyn til bomiljøproblematikk ved tildeling av bolig.

8. Bytte av kommunal bolig

Som hovedregel innvilges ikke bytte av kommunal utleiebolig. Der innvilgelse av søknad likevel er aktuelt, kan Trondheim kommune kreve befaring av leiligheten før behandling av søknad.

9. Avgjørelsesmyndighet

Kommunedirektøren eller den han/hun bemyndiger, har avgjørelsesmyndighet i saker som faller inn under disse retningslinjene.

10. Utfyllende bestemmelser

Kommunedirektøren eller den han/hun bemyndiger gis fullmakt til å utarbeide utfyllende veileder, prioritering av målgrupper for tildeling av konkret utleiebolig og andre retningsgivende rutiner.

Trondheim kommune har også laget en veileder som utdyper retningslinjene.

Veileder til retningslinjer for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger.

Klage på bomiljø

Hvis din nabo bryter husordensreglene eller er til sjenanse kan du sende en klage på bomiljø til oss.

Tildeling av bolig

Alle som får vedtak om kommunal bolig, blir satt på venteliste. Når det blir en ledig bolig, tildeler vi boligen til den personen på ventelista vi vurderer har størst behov for den. Hvis du har fått innvilget søknaden din, vil du få beskjed når du får tildelt en konkret bolig.

Du vil som hovedregel bare få ett tilbud om bolig. Hvis du takker nei til den boligen du får tilbud om, så vil du miste retten til kommunal bolig, og vi stryker deg fra ventelisten.

Hvordan kan du skaffe deg bolig selv?

Du er velkommen til å ta kontakt med helse- og velferdskontoret ditt, eller NAV, for å få mer råd og veiledning om hvordan du kan skaffe deg bolig selv.

Det finnes mange nyttige tilbud og tiltak som du kan bruke, for å skaffe deg bolig selv. Her får du en oversikt over de ulike virkemidlene du kan bruke.

Du kan også lese mer i brosjyren "Veien til egen bolig."

Leie av bolig

Annonser

Du finner hybler og leiligheter for utleie på for eksempel finn.no og på hybel.no. Du finner også daglig annonser om ledige hybler og leiligheter i lokalvisene. Vi anbefaler at du selv setter inn annonse under ”Ønskes leid” i avisa og på finn.no.

Det kan også være fornuftig å sette deg på venteliste for leie av bolig hos de større private utleierne.

Depositum

De fleste utleiere krever at du stiller garanti for leieforholdet gjennom depositum. Depositum er en sikkerhet for skyldig husleie eller skader på boligen som du leier. Ta kontakt med banken din og søk om lån til depositum. Hvis du ikke kan få lå i banken, kan NAV hjelpe deg med en depositumsgaranti.

Kjøp av bolig

Lån i banken

Ta kontakt med banken din for å søke om boliglån.

Startlån og boligtilskudd

Hvis du ikke kan få lån i banken, eller du ikke får låne nok til å kjøpe deg en bolig, kan du søke om startlån og boligtilskudd. Startlån er for deg som har langvarige problemer med å finansiere en bolig. Boligtilskuddet er for deg som har varig, lav inntekt og kan, sammen med lån, gjøre at du har råd til å kjøpe deg en bolig.

Økonomisk støtte/bostøtte

Bostøtte fra Husbanken

Hvis du har lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke om bostøtte.

Økonomisk stønad (sosialhjelp)

Hvis du ikke kan betale utgifter som husleie og strøm ved hjelp av arbeidsinntekt eller andre rettigheter, kan du søke om økonomisk stønad.

Økonomisk rådgivning

Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

 

Sist oppdatert: 30.06.2022

A03-P1-EPI006